tướng phụ nữ đẹp

Xem tướng phụ nữ qua nhũ hoa

Đầu nhũ hoa tròn cứng, sanh con học giỏi làm nên, đầu nhũ hoa hơi có dạng vuông cũng sanh con quí, nhũ hoa trắng